Persoonlijke problemen

Maatschappelijk werk
Wanneer je ernstige persoonlijke problemen hebt, kun je hierover praten met onze schoolmaatschappelijk werker. In een aantal gesprekken kan informatie en advies gegeven worden, hoe je het beste met je problemen om kunt gaan. Indien je dit wenst kunnen je ouders of verzorgers hierbij worden betrokken. Ook werkt het ROC Westerschelde samen met de externe hulpverlening.

Indien nodig, kun je contact opnemen met:

Trainingen sociale vaardigheid en ‘leren omgaan met faalangst’
Wanneer je het moeilijk vindt om voor jezelf op te komen, of wanneer je erg bang bent om fouten te maken, is het mogelijk een training te volgen. In deze training leer je makkelijker met je probleem om te gaan. Je volgt deze training samen met anderen en met de trainer. Hierdoor kun je ervaren dat er meer mensen zijn die deze problemen hebben en dat je hierover met anderen kunt praten. Ook worden er technieken en vaardigheden aangeleerd waardoor je makkelijker hiermee om kunt leren gaan.

Persoonlijke begeleiding
Wanneer je er (nog) niet aan toe bent om externe hulpverlening in te schakelen, maar je hebt wel met zodanige persoonlijke problemen te kampen dat je studie er onder lijdt, dan bestaat de mogelijkheid van een intensieve vorm van begeleiding door een psycholoog of orthopedagoog van het ROC Westerschelde. In individuele gesprekken wordt dan getracht je handreikingen aan te bieden, zodat je in de praktijk beter gaat functioneren.

Vertrouwenspersoon
“Iedereen moet zich veilig voelen op het ROC Westerschelde”. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn binnen het ROC Westerschelde vertrouwenspersonen aangesteld en is een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld.
Onder sociale veiligheid verstaan we dat je je vrij voelt van dreiging of confrontatie als het gaat om (seksuele) intimidatie, discriminatie en vandalisme.

Belangrijk is dat de sfeer binnen de school zodanig is dat iedereen er zich thuis voelt. En wanneer dat niet het geval is, moet daar snel een einde aan komen. Het gaat tenslotte om je welbevinden. Je moet zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor!
Heb je vragen of opmerkingen, op welk gebied dan ook, of wil je gewoon eens praten over wat je is overkomen of overweeg je een klacht in te dienen, aarzel dan niet: wend je tot een van de vertrouwenspersonen: