Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

Begeleiding

Begeleidingsstructuur
In de begeleiding van cursisten wordt onderscheid gemaakt in:

 1. de dagelijkse begeleiding:
  deze wordt gegeven door de docent of de coach, maar vooral door de studieloopbaanbegeleider (nu nog vaak ‘mentor’ genoemd). Deze laatste heeft een centrale rol in de begeleiding van de cursist. Hij bouwt een band op met de cursist doordat hij deze regelmatig ziet en spreekt. Hij heeft geplande en ongeplande gesprekken met de cursist en hij verwijst de cursist eventueel door naar de begeleiding in de tweede lijn.
 1. Aanvullende begeleiding in de sector:
  deze wordt gegeven door het intern zorgteam, dat onder leiding staat van de zorgcoördinator. Het intern zorgteam dat maandelijks bij elkaar komt bespreekt cursisten met een complexe problematiek. Nagegaan wordt wat we als school kunnen doen om deze problematiek geen te sterke negatieve invloed te laten hebben op het studieverloop.
 1. Aanvullende begeleiding ROC-breed:
  deze wordt geleverd door cursistenservice. Dit is een voorziening in de tweede lijn (aanvullende begeleiding) die voor het hele ROC werkt. Hier wordt meer gespecialiseerde hulp geboden bij studie – en beroepskeuzevragen, sociaal-emotionele problemen en hulp bij studieproblemen.
 1. Zorgadviesteam: d.i. de schakel tussen de interne begeleiding en de externe hulpverlening. In het zorgadviesteam worden cursisten besproken met een zodanige problematiek dat het functioneren op school ernstig geschaad wordt. Het bestaat uit vertegenwoordigers van het begeleidingsteam van het ROC en van externe hulpverlenende instellingen. Het zorgadviesteam komt vijf keer per jaar bij elkaar.

Mentoraat
informatie volgt.

Cursistenservice
ROC Westerschelde heeft een afdeling ‘Cursistenservice’.

Deze afdeling kan de deelnemer begeleiden wanneer hij/zij vragen of problemen heeft op de volgende gebieden:

 • hij/zij twijfelt of  hij/zij wel op de goede opleiding zit;
 • van studierichting veranderen;
 • het loopt niet lekker met de opleiding;
 • persoonlijke problemen, zoals bijvoorbeeld in de privé-situatie;
 • bijzondere leerproblemen, zoals dyslexie;
 • last van faalangst of niet lekker in zijn/haar vel zitten;
 • moeite met de relatie met klasgenoten;
 • problemen op de stage;
 • over de keus voor een vervolgopleiding of beroep;
 • als hij/zij met een vertrouwenspersoon wil praten;
 • als hij/zij erover denkt te stoppen met de opleiding;
 • enz, enz..

Wat kan cursistenservice voor een deelnemer doen?
Vaak kan een gesprek al heel verhelderend zijn. Hiervoor kan een deelnemer terecht op het spreekuur. Dit is iedere middag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Hiervoor kan hij/zij zich bij de cursistenbalie melden. Als een gesprek niet afdoende is, zoeken we samen met de deelnemer naar mogelijkheden om de vragen of problemen op te lossen.

Denk hierbij aan:

 • Voor vragen over beroeps- of opleidingskeuze kan de deelnemer:
  • een beroepskeuzetest aanvragen. Hiermee kan nagegaan worden voor welke beroepen de deelnemer werkelijk interesse heeft.
  • een meer intensieve vorm van loopbaancoaching volgen. In deze vorm van begeleiding wordt gewerkt aan keuzevragen tijdens regelmatige gesprekken met de loopbaanadviseur, worden er huiswerkopdrachten gedaan, enz.

 • In geval van bijzondere leerproblemen kan een deelnemer:
  • een dyslexieonderzoek aanvragen, wanneer hij/zij vermoedt dat hij/zij dyslectisch is. Wanneer dit al eerder is vastgesteld, kunnen we wellicht helpen door specifieke examenfaciliteiten aan te vragen.
  • voor hulp bij bijzondere leerproblemen staat onze remedial teacher voor de deelnemer klaar. Deze gaat individueel of in kleine groepjes met hem/haar aan de slag met specifieke oefeningen.

 • Heeft een deelnemer persoonlijke problemen, dan kunnen we op de volgende manieren helpen:
  • schoolmaatschappelijk werk: ons ROC heeft schoolmaatschappelijk werkers in dienst. Hierop kan een deelnemer beroep doen wanneer hij/zij privé zodanig in de knel zit, dat de studie eronder lijdt.
  • wanneer een deelnemer er (nog) niet aan toe is om externe hulpverlening in te schakelen, maar wel met zodanige persoonlijke problemen te kampen heeft dat zijn/haar studie er onder lijdt, dan bestaat de mogelijkheid van een intensieve vorm van begeleiding door een psycholoog van het ROC Westerschelde.
  • spreekuur van Indigo. Iedere twee weken houdt Indigo (Emergis) spreekuur voor deelnemers die ernstige persoonlijke problemen hebben die dringend om een oplossing vragen. Aanmelden voor dit spreekuur kan via cursistenservice of via de zorgcoördinator of de mentor.
  • training sociale vaardigheden of ‘Leren omgaan met faalangst’: van deze trainingen kun een deelnemer gebruik maken wanneer hij/zij praktische handreikingen wil die gebruikt kunnen worden bij bv. een stagesituatie, wanneer contact  gemaakt moet worden met anderen, of wanneer een deelnemer bij toetsen erg nerveus is.

Aanmelden bij cursistenservice
Als een deelnemer vragen of problemen heeft, dan zal hij/zij die meestal eerst met de mentor of studieloopbaanbegeleider proberen te beantwoorden of te verhelpen. Komen zij er samen niet uit dan zal de mentor of studieloopbaanbegeleider samen met de deelnemer een ‘Verwijsformulier Cursistenservice’ invullen en ervoor zorgen dat dit op de goede plaats terecht komt. Vervolgens wordt de deelnemer door een medewerker van Cursistenservice uitgenodigd voor een gesprek. Dit is ook het geval wanneer hij/zij zelf bij de cursistenbalie het “Verwijsformulier Cursistenservice” heeft ingevuld. Dit kan het geval zijn wanneer een deelnemer liever zelf contact opneemt met Cursistenservice, zonder daar eerst met de mentor of studieloopbaanbegeleider over te praten.

Zonder verwijzing kunnen deelnemers iedere middag van 12.00 uur tot 13.00 uur terecht bij het spreekuur van Cursistenservice. Hiervoor moeten zij zich aanmelden bij de cursistenbalie.

Ook bij de coördinator van cursistenservice kunnen deelnemers terecht. Dit is Luc Allaerts, te bereiken via e-mail: lallaerts@rocwesterschelde.nl.