Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

Aanwezigheidsregistratie, werkwijze/maatregelen bij afwezigheid

Presentie- en absentieregeling/Ziekmelding
Eén van de belangrijkste voorwaarden om de opleiding tot een succesvol einde te brengen is het regelmatig bezoeken van de leeractiviteiten. Leeractiviteiten zijn de lessen op school en de BPV-activiteiten (stage of werk).

Daarom worden de volgende eisen aan onderwijsdeelname gesteld:

 1. Uitgangspunt: Deelnemers zijn voor 100% aanwezig bij leeractiviteiten in of buiten de school.
 2. Deelnemers  dienen op tijd in de les te verschijnen. Regelmatig te laat komen in de les wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim. Dit geldt ook voor de uitvoering van de BPV!
 3. Deelnemers hebben vakantie in de daarvoor vastgestelde perioden, zoals vermeld op intranet. Vakantie buiten deze periode is in principe niet mogelijk. Tijdens de BPV kunnen er individuele afspraken gemaakt worden met de praktijkbegeleider.
 4. Er kunnen bijzondere (familie-)omstandigheden zijn waarvoor een deelnemer verlof vraagt aan de mentor/studieloopbaanbegeleider. Dit verlof vraagt hij/zij dan voorafgaand aan de gebeurtenis aan. De mentor/studieloopbaanbegeleider beoordeelt het verzoek, eventueel na overleg met de coördinator van de opleiding. De mentor/studieloopbaanbegeleider vult voor dit geoorloofd verzuim een formulier in met de reden en tijdstip van het verzuim. Dit ‘Absentieformulier’ (het zogenaamde ‘gele formulier’) geeft de deelnemer af aan de balie. De balie verwerkt de absentiemelding met een opgave van reden, begintijd en eindtijd.
 5. Als deelnemers ziek zijn, moeten de ouders/verzorgers of zij zelf dit doorgeven op het algemene telefoonnummer van ROC Westerschelde: 0115-641600. Het is belangrijk dat dagcursisten dit doen tussen 8.00 en 9.00 uur. De avondcursisten dienen te bellen voor 17.30 uur. De telefoniste vraagt naar de naam, cursistnummer (staat op je chipkaart), geboortedatum en of de deelnemer een BBL-opleiding volgt. Loopt de deelnemer stage (BOL-opleiding) of werkt hij/zij (BBL-opleiding) dan moet de ziek- en betermelding zowel op school als bij de stage-(BPV-)plaats gedaan worden!
  De ziekmelding blijft automatisch geregistreerd staan, tot het eerstvolgende moment dat er een nieuwe melding komt met  de chipkaart op school. Hier is één uitzondering op: BBL-cursisten worden voor één lesdag ziek gemeld. Is een BBL-cursist ook de volgende week of weken ziek, dan moet hij/zij dit telkens opnieuw melden bij de balie.
  Als een deelnemer onder schooltijd plotseling ziek wordt, meldt hij/zij zich af bij de docent die op dat moment les geeft en bij de centrale balie. Wordt een deelnemer  ziek op de BPV-plaats, meld dit dan bij de stagebegeleider, maar ook op school.
  Als het erop lijkt dat de deelnemer langdurig afwezig zal zijn wegens ziekte, neemt hij/zij contact op met de mentor/ studieloopbaanbegeleider in verband met afspraken over de studievoortgang. Ook als een deelnemer vooraf weet dat hij/zij enkele dagen wegens ziekte afwezig is, bv. bij een operatie in het ziekenhuis, meld dit dan bij de mentor en de balie. Er kan een schriftelijke verklaring van een arts gevraagd worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de deelnemer voor nader onderzoek wordt doorverwezen naar een arts van een Arbo-dienst of GGD.
  LET OP:
 6. Deelnemers dienen aanwezig te zijn op de aangewezen dagen en tijdstippen voor toetsing en examinering. Ziekte of bijzondere omstandigheden worden indien mogelijk vooraf aan de mentor/studieloopbaanbegeleider doorgegeven. Ook in dit geval kan er een schriftelijke verklaring van een arts gevraagd worden of kan er een verwijzing naar een arts van een Arbo-dienst of GGD plaats vinden.
 7. Sommige excursies of andere activiteiten buiten de school zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding en dus is deelname verplicht. Bij ziekte of bijzondere omstandigheden gelden dezelfde regels als bij afwezigheid bij toetsing en examinering.
 8. Van ongeoorloofd verzuim is sprake wanneer een deelnemer bij één of meer leeractiviteiten niet aanwezig is zonder opgave van een geldige reden. Wanneer een deelnemer nog geen 18 jaar is en geen startkwalificatie hebt (d.i. een havo-, vwo- of mbo-2 diploma), is ROC Westerschelde wettelijk verplicht om de afwezigheid te melden bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Wij zijn verplicht deze melding te doen uiterlijk na 16 uur verzuim in een periode van 4 weken. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim van langer dan 1 maand van leerlingen van 18 tot 23 jaar te melden bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Voor leerlingen van alle leeftijden geldt dat wij DUO (de vroegere Informatie Beheer Groep) informeren bij ongeoorloofd verzuim van 5 weken of langer. Dit kan gevolgen hebben voor de studiefinanciering of voor de tegemoetkoming in de studiekosten.
 9. Deelnemers tot 18 jaar zonder startkwalificatie (d.i. een havo-, vwo- of mbo-2 diploma) mogen wij niet eerder uitschrijven dan wanneer wij van een nieuwe school een inschrijfbewijs hebben ontvangen, of na overleg met de leerplichtambtenaar.

Straffen bij verzuim
Heeft een deelnemer nog geen startkwalificatie dan is hij/zij volgens de wet verplicht tot de 18e verjaardag een opleiding te volgen. Staat hij/zij niet ingeschreven op een school, of gaat hij/zij niet naar school en/of naar de opleidingsplaats (‘het werk’) of BPV, dan zijn ouders/verzorgers en de deelnemer strafbaar. De leerplichtambtenaar zal de deelnemer wellicht oproepen voor een gesprek over het verzuim. Deze ambtenaar kan ook proces-verbaal opmaken.

De ouders en deelnemer zelf riskeren een boete, krijgen een leer- of taakstraf of in ernstige gevallen kun je zelfs in hechtenis worden genomen. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een proces-verbaal extra groot.