Het ROC
Klachtenregeling
 

 

Geschiedenis

Het middelbaar beroepsonderwijs is in 1990 in Nederland ingevoerd. Voorheen bestond er wel een groot aantal opleidingen voor de beroepen waar nu de ROC’s verantwoordelijk voor zijn, vaak in combinatie met een verwante opleiding op een niveau wat nu hbo heet. Dit waren echter allemaal zelfstandige scholen die zich richtten op een kleine beroepensector. Deze scholen zijn ontstaan vanuit de behoefte van groepen mensen die scholing wilden om het vak te leren wat ze voor ogen hadden. De scholen werden op den duur steeds meer geconfronteerd met de spanning tussen regelgeving en bekostiging door het Rijk enerzijds, en een steeds snellere verandering van de kennis en vaardigheden die van beginners gevraagd worden in de verschillende beroepen anderzijds. Vanuit de politiek werd ook gezien dat veel kleine scholen moeilijk konden inspelen op de maatschappelijke veranderingen.

Rond 1985 worden de ‘hbo-opleidingen’ gefuseerd en gescheiden van de ‘mbo-opleidingen’. Rond 1990 zijn de ‘mbo-opleidingen’gefuseerd. Deze fusies worden in de scholen vaak als gedwongen ervaren, omdat de bekostiging door het Rijk het voortbestaan van kleine scholen onmogelijk maakt. Rond 1995 gaat een nieuwe wet van kracht die de in de fusiegolf van 1990 ontstane scholen tot een nieuwe fusie dwingt. De ontstane scholen in het Middelbaar Beroepsonderwijs heten vanaf dat moment Regionaal Opleidingencentrum of ROC.

Het Regionaal Opleidingencentrum (ROC)Westerschelde is een educatieve instelling die is ontstaan uit een fusie van het Westerscheldecollege, de Dag- Avondscholengemeenschap en de Stichting Basiseducatie en Vormings- & Ontwikkelingswerk. Door deze fusie hebben zij een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden bijeengebracht op het zelfde terrein van middelbaar beroepsonderwijs, beroepsbegeleidend onderwijs, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, basiseducatie en vorming. In het verlengde van deze opleidingsmogelijkheden bieden ze onderwijs op maat in de vorm van contractonderwijs.

Huidige situatie
ROC Westerschelde bevindt zich in de sector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Ook wel afgekort als mbo. De meeste mbo-opleidingen worden gegeven op Regionale Opleidingencentra (ROC’s). Deze bieden opleidingen aan voor allerlei doelgroepen: van scholieren met een diploma van het voortgezet onderwijs tot ingeburgerde nieuwkomers, van werknemers die zich willen bijscholen tot werkzoekenden die via scholing de arbeidsmarkt willen betreden, of van volwassenen die hun persoonlijke kennis willen vergroten tot mensen die de Nederlandse taal en cultuur willen lenen. Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt deelnemers voor op een groot aantal beroepen in de sectoren techniek, economie en zorg en welzijn. Daarnaast is er de sector Educatie waar op de ROC’s opleidingen op het gebied van maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid, vavo-opleidingen en NT1 (Nederlands als eerste taal) en NT2 (Nederlands als tweede taal) kunnen worden gevolgd.